Φυσική Γ' Λυκείου: Ηλεκτρομαγνητισμός ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Aπό ΣΑΒΒΑΛΑΣ

€22,41 €24,90

ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΥΛΗ 2022

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να προετοιμάσει το μαθητή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρουσιάζοντας αναλυτικά όλη τη διδακτέα ύλη του κεφαλαίου του ηλεκτρομαγνητισμού της Φυσικής Γ΄ Λυκείου.

Περιέχει αναλυτική θεωρία, ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, λυμένες ασκήσεις-προβλήματα, καθώς και ασκήσεις και προβλήματα προς λύση.

• Η θεωρία παρουσιάζεται με τη μέθοδο ερώτησης-απάντησης. Όπου κρίναμε αναγκαίο, δώσαμε μερικές επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν στην αποσαφήνιση λεπτών σημείων της θεωρίας. Στο τέλος της θεωρίας κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις για επανάληψη.

• Οι ερωτήσεις είναι δομημένες ανά τύπο ερωτήσεων (κλειστού τύπου – θέμα 1 Πανελληνίων Εξετάσεων και ανοικτού τύπου – θέμα 2 Πανελληνίων Εξετάσεων). Ειδικότερα, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου χωρίζονται σε ερωτήσεις ομάδας Α΄ (με βάση τη θεωρία του σχολικού βιβλίου) και σε ερωτήσεις ομάδας Β΄ (ερωτήσεις μεγαλύτερης εμβάθυνσης).

• Στις λυμένες ασκήσεις-προβλήματα κάθε κεφαλαίου περιέχεται ενσωματωμένη η μεθοδολογία σε βασικά σημεία, την οποία βρίσκει συχνά ο μαθητής μπροστά του κατά τη λύση των ασκήσεων και των προβλημάτων. Περιέχεται επίσης αναλυτική καθοδήγηση για το τι δεν πρέπει να ξεχάσει ο μαθητής μετά τη μελέτη του λυμένου παραδείγματος, καθώς και επισήμανση για το ποιες ασκήσεις προς λύση είναι παρόμοιες για εξάσκηση.

• Οι ασκήσεις προς λύση περιέχουν βασικές έννοιες τις οποίες ο μαθη

τής πρέπει να εμπεδώσει πριν προχωρήσει στα προβλήματα προς λύση, τα οποία απαιτούν πιο σύνθετη σκέψη.

• Σε κάθε ενότητα (πριν τις ερωτήσεις κλειστού τύπου) υπάρχει αναλυτική πρόταση μελέτης σε δύο επίπεδα. Το 1ο επίπεδο αναφέρεται στη βασική μελέτη, ενώ το 2ο επίπεδο αναφέρεται στη μελέτη για εμβάθυνση.

Για όλες τις ερωτήσεις, τις ασκήσεις και τα προβλήματα προς λύση υπάρχουν αναλυτικές λύσεις στο τέλος του βιβλίου.


Σύμφωνα με το ΦΕΚ -3731 που εκδόθηκε την 14η Ιουλίου 2022, ορίζεται ότι για τη σχολική χρονιά 2022-2023 δε θα διδαχτούν από τα κεφάλαια του ηλεκτρομαγνητισμού και της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής οι ερωτήσεις - ασκήσεις – προβλήματα που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες:

1ο κεφάλαιο (ηλεκτρομαγνητισμός):
Ευθύγραμμος αγωγός πεπερασμένου μήκους (εξίσωση 4.2 σχολικού βιβλίου).
Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο.

2ο κεφάλαιο (ηλεκτρομαγνητική επαγωγή):
Νόμος του Gauss.
Υπολογισμός θερμότητας και φορτίου μέχρι την απόκτηση της υορ.
Κεκλιμένο επίπεδο – Εξωτερική ηλεκτρική πηγή (ειδικά θέματα).
Ο ηλεκτροκινητήρας.
Φαινόμενο αμοιβαίας επαγωγής.


Όλα τα θέματα αυτά αναφέρονται ρητά και ξεχωρίζονται στις προτάσεις μελέ­της του παρόντος βιβλίου, οπότε για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ανα­γνώ­στη προτείνουμε να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες που αναγράφουμε στις προτά­σεις μελέτης!