Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Aπό ΣΑΒΒΑΛΑΣ

€16,90 €19,90

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016 και με βάση τις σύγχρονες αρχές που διέπουν τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Ενιαίο Λύκειο. Αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια προσέγγισης του μαθήματος «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» Γ’ Λυκείου της ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αποτελεί, επίσης, μια απόπειρα φωτισμού των ιστορικών γεγονότων με αφετηρία τις εγκυρότερες παρατηρήσεις και μελέτες που αφορούν στον τρόπο προσπέλασης και επαφής του μαθητή με τις ιστορικές πηγές.

Συγκεκριμένα, στο παρόν εγχειρίδιο εμπεριέχονται::

• σχεδιαγραμματικές παρουσιάσεις των ενοτήτων

• ερωτήσεις κατανόησης

• ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου

• ανάλυση των παραθεμάτων του σχολικού εγχειριδίου

• ανάλυση του εικονιστικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου

• γλωσσάριο και προσέγγιση των ιστορικών όρων

• ερωτήσεις συνδυασμού ενοτήτων και κεφαλαίων

• συμπληρωματικά ιστορικά παραθέματα και ανάλυσή τους

• επαναληπτικά κριτήρια ανά κεφάλαιο και σε όλη την έκταση της ύλης

• θέματα εξετάσεων με τις απαντήσεις τους.

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων, των κριτηρίων αξιολόγησης και των θεμάτων εξετάσεων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.