Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 51 Κριτήρια Σύγχρονης Θεματολογίας + Μέθοδος Γνώσης 2024-2025

Aπό ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ

€31,80

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας πραγματεύεται έναν πολύμορφο
επιστημονικό χώρο, καθώς επιχειρεί να διερευνήσει όσα ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί
μέσω του λόγου – με λίγα λόγια τον κόσμο ολόκληρο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός
νοηματοδοτείται από τη χρήση της γλώσσας. Οι πολλαπλές αλλαγές στον τρόπο διδασκα-
λίας και εξέτασης του μαθήματος προκαλούν την ανησυχία όλων των εμπλεκόμενων στη
σχολική πραγματικότητα, γεγονός που καθιστά τις προδιαγραφές ενός αντίστοιχου εκ-
παιδευτικού βοηθήματος ιδιαίτερα απαιτητικές. Ως εκ τούτου, οι εκδόσεις Χατζηθωμά, με
σταθερή προσήλωση στην προσφορά ουσιαστικής γνώσης, παρουσιάζουν τη συγκεκρι-
μένη σειρά εκπαιδευτικών βοηθημάτων, με την προσδοκία να αποτελέσουν τελεσφόρο
εργαλείο για το κοινό.